รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานรากโดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานรากโดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/593272.
View online Resources