การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4/วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักรายงานการประชุมและชวเลข การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4/วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002520.
View online Resources