บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่นิติบัญญัติ) ครั้งที่ 235 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2510 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1967). บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่นิติบัญญัติ) ครั้งที่ 235 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2510 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213563.
View online Resources