ข้อบังคับ ก.บช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ การออก การต่ออายุ และการออกใบแทน ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ข้อบังคับ ก.บช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ การออก การต่ออายุ และการออกใบแทน ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/263379.
View online Resources