เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นภพร ชวรงกร (2012). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/335131.
View online Resources