เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เล่ม 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
โสภณ ชาตบุษย์จารุ, นภพร ชวรงคกร (2020). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เล่ม 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/556720.
View online Resources