ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองการส่งออกสำหรับสินค้าสิ่งทอไทยที่ส่งออกไปแปรสภาพในประเทศอื่นแล้วส่งต่อไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองการส่งออกสำหรับสินค้าสิ่งทอไทยที่ส่งออกไปแปรสภาพในประเทศอื่นแล้วส่งต่อไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226063.
View online Resources