ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (โปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และพ้นจากราชการ จำนวน 3ราย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (โปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และพ้นจากราชการ จำนวน 3ราย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/260876.
View online Resources