พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดซื้อและ จำหน่ายสินค้า พ.ศ. 2497 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การจัดซื้อและจำหน่ายสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 พ.ศ.2503

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1960). พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดซื้อและ จำหน่ายสินค้า พ.ศ. 2497 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การจัดซื้อและจำหน่ายสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 พ.ศ.2503. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27949.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล