ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/456021.
View online Resources