ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กธ 1/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กธ 1/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/126720.
View online Resources