ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6507 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถเข็นนั่ง เล่ม 2 การหาเสถียรภาพพลวัตของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6507 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถเข็นนั่ง เล่ม 2 การหาเสถียรภาพพลวัตของรถเข็นนั่งชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596984.
View online Resources