กฎกระทรวง ฉะบับที่ 4 (พ.ศ. 2490) ออกตามความใน พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1947). กฎกระทรวง ฉะบับที่ 4 (พ.ศ. 2490) ออกตามความใน พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/239846.
View online Resources