กฎ ก.พ. ฉบับที่ 533 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมตำรวจ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1966). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 533 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมตำรวจ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/207712.
View online Resources