ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6503 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (215) ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป - วิธีดำเนินการทดสอบเคเบิลเส้นใยนำแสงพื้นฐาน - วิธีทดสอบทางสภาวะแวดล้อม - วิธี F15 ทดสอบเคเบิลที่มีน้ำแข็งเกาะตัวอยู่ภายนอก

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6503 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (215) ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป - วิธีดำเนินการทดสอบเคเบิลเส้นใยนำแสงพื้นฐาน - วิธีทดสอบทางสภาวะแวดล้อม - วิธี F15 ทดสอบเคเบิลที่มีน้ำแข็งเกาะตัวอยู่ภายนอก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596980.
View online Resources