ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสวัสดิการ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสวัสดิการ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/245854.
View online Resources