ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ที่ในเขตสุขาภิบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1987). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ที่ในเขตสุขาภิบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/133971.
View online Resources