พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าช้าง และตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าช้าง และตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/538331.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล