บันทึกการประชุมร?วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจําป?ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 3 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ณ ห?องประชุมสภาผู?แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). บันทึกการประชุมร?วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจําป?ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 3 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ณ ห?องประชุมสภาผู?แทนราษฎร อาคารรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606013.
View online Resources