ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/435562.
View online Resources