วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/335146.
View online Resources