ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรีย ณ จังหวัดภูเก็ต [นางวนิดา หงษ์หยก]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรีย ณ จังหวัดภูเก็ต [นางวนิดา หงษ์หยก]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/510062.
View online Resources