บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/386125.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล