บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/601087.
View online Resources