แนวทางการพัฒนาภารกิจงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบหน่วยบริการวิจัยของรัฐสภาต่างประเทศ

ข้อมูลอ้างอิง
ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ แนวทางการพัฒนาภารกิจงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบหน่วยบริการวิจัยของรัฐสภาต่างประเทศ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003227.
View online Resources