คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2345/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสมุทรสงคราม (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) [นายวัฒนทิน สุทิน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2345/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสมุทรสงคราม (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) [นายวัฒนทิน สุทิน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/557237.
View online Resources