ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดที่ดินโบราณสถาน (อาคารกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดที่ดินโบราณสถาน (อาคารกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/251081.
View online Resources