เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนาสาร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนาสาร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/135814.
View online Resources