ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท วี.เอส.เอ.การเกษตร จำกัด) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 (กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 มาตรา 271 ถึงมาตรา 290และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 194 และมาตรา 204 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 และมาตรา 30)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท วี.เอส.เอ.การเกษตร จำกัด) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 (กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 มาตรา 271 ถึงมาตรา 290และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 194 และมาตรา 204 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 และมาตรา 30). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40562.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล