ประกาศรัฐสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง [รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศรัฐสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง [รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/597916.
View online Resources