กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 ว่าด้วยผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1961). กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 ว่าด้วยผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214735.
View online Resources