ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 12 ถึงครั้งที่ 15

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 12 ถึงครั้งที่ 15. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/96202.
View online Resources