บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2566 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2566 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002394.
View online Resources