ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การตรวจเงิน และการจัดสรรผลกำไรประจำปีของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การตรวจเงิน และการจัดสรรผลกำไรประจำปีของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/264864.
View online Resources