บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216304.
View online Resources