ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : ปุ๋ยหมัก พ.ศ. 2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : ปุ๋ยหมัก พ.ศ. 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226970.
View online Resources