ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4756 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 9 : กรอบสำหรับการชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่อาจสลายได้ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 9 : กรอบสำหรับการบ่งชี้และการหาปริมาณสารที่เกิดจากการย่อยสลายของเครื่องมือแพทย์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4756 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 9 : กรอบสำหรับการชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่อาจสลายได้ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 9 : กรอบสำหรับการบ่งชี้และการหาปริมาณสารที่เกิดจากการย่อยสลายของเครื่องมือแพทย์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/482969.
View online Resources