ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/177463.
View online Resources