ขอขยายกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ขอขยายกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/535664.
View online Resources