เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์, อานันท์ เกียรติสารพิภพ, พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ (2020). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/561574.
View online Resources