กฎ ก.พ. ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2506) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมป่าไม้

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1963). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2506) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมป่าไม้. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/202146.
View online Resources