ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 20) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ.2554

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 20) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ.2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/178544.
View online Resources