ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/571116.
View online Resources