รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/571317.
View online Resources