รายงานการวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคืนจากประชาชน = Expropriated land usage under the government

ข้อมูลอ้างอิง
นัยนา เกิดวิชัย (2006). รายงานการวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคืนจากประชาชน = Expropriated land usage under the government. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/380494.
View online Resources