พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่ง ในตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2535

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่ง ในตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2535. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31974.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล