ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 [จำนวน 6 ราย 1 นางช่อทิพย์ เศวตรุนทร์ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 [จำนวน 6 ราย 1 นางช่อทิพย์ เศวตรุนทร์ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563213.
View online Resources