ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดความหมายของแถบบรรจุข้อมูลรหัสแท่ง (bar code) ที่ปิดบนแสตมป์สุรา สำหรับสุราที่จำหน่ายในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดความหมายของแถบบรรจุข้อมูลรหัสแท่ง (bar code) ที่ปิดบนแสตมป์สุรา สำหรับสุราที่จำหน่ายในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/276658.
View online Resources