รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสถานะและปัญหาทางเศรษฐกิจของทายาทรุ่นที่ 2 ของการย้ายถิ่นประเทศพม่า

ข้อมูลอ้างอิง
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (2011). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสถานะและปัญหาทางเศรษฐกิจของทายาทรุ่นที่ 2 ของการย้ายถิ่นประเทศพม่า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/565949.
View online Resources