ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3670 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีวิเคราะห์และทดสอบผงซักฟอก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3670 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีวิเคราะห์และทดสอบผงซักฟอก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/234756.
View online Resources